Rock in Sand

ביטוחים

ביטוחים המוצעים לחברי הסגל

ביטוחים המוצעים דרך הארגון- מידע נוסף דרך סוכנות "בלה לבון" 

lavontau@lavon-ins.co.il 

טל' משרד בקמפוס 03-6408850

טל' משרד ראשי 03-5683333 

ביטוחים שלא דרך הארגון

 

ביטוח חיים ריסק - באמצעות האוניברסיטה, לא דרך ארגון הסגל הבכיר

חבר הסגל האקדמי בכל המסלולים (פרט לחברי סגל המועסקים על פי ההסכם הקליני ומורים מן החוץ) מבוטח בביטוח חיים "מנורה מבטחים" ריסק. סכומי הביטוח והפרמיות מתעדכנים כל חודש בהתאם למדד, והם מפורסמים על ידי מדור משכורת. האוניברסיטה משתתפת ב-50% מעלות הפרמיה של ביטוח החיים. תוקף הביטוח עד גיל 75. ההצטרפות היא עד גיל 65.