Plant

תנאי עבודה

\

פנסיה תקציבית - קופת התגמולים

פנסיה צוברת

קרן השתלמות

בדיקות תקופתיות

בדיקות רפואיות תקופתיות מהוות אמצעי חשוב ביותר לאיתור גורמי סיכון שכיחים באוכלוסייה ולזיהוי מחלות בשלבים מוקדמים . משום כך, יש חשיבות רבה לבדיקה התקופתית. להזכירכם, הנהלת האוניברסיטה מסייעת אחת לשנה במימון סל הבדיקות לעובדים מגיל 45 ומעלה .סכום ההשתתפות מטעם האוניברסיטה עומד כיום על סך של עד 340 ₪ לעובדים פעילים, ו-170 ₪ לגמלאים.

פנייה למכון הסקר, תיאום יום הבדיקות והתשלום עליו ייעשו ישירות ע"י העובד/ת על פי בחירה.

רשימת המכונים, כתובותיהם ופרטי ההתקשרות מצויים במדור רווחה באגף משאבי אנוש .

למימוש הטבת החזר הבדיקה, יש להגיש קבלה מקורית או העתק נאמן למקור, בציון שם העובד וסוג הבדיקה למדור הדרכה ורווחה, לידי קרול ברהמי.

בהתאם לסכום הקבלה, העובד יזוכה בשכרו.

סכום זה הינו הטבה ולכן ייחשב לזקיפת מס.

מנהלת משרד הארגון - חגית הן

קבלת קהל בתיאום מראש 

טל: 03-6407453/4

פקס: 03-6406146

vaad@tauex.tau.ac.il

משרד הארגון - בגן אילן, בין בניין שרת לבנין רקנטי, במרתף ועדי העובדים

©2020 by Barel Weiner

barelkess.w@gmail.com